Bu çalışmada, Türkiye ve İngiltere‟de öğrenim görmekte olan ilköğretim öğrencilerinin değerlere ilişkin algılarını belirlemek ve karşılaştırmak amaçlanmıştır. Bu araştırmanın örneklemini Samsun (419) ve Lancashire‟de (365) bulunan sekizer ilköğretim okulu öğrencileri oluşturmuştur. Öğrencilere araştırmacı tarafından geliştirilen yedi senaryodan oluşan anket formu uygulanmış ve her bir senaryoya ilişkin yapmayı tercih edecekleri üç durumdan birini seçmeleri sağlanmıştır.

Elde edilen veriler, betimsel analiz yöntemiyle çözümlenmiştir. Anket formu verilerine göre, Türkiye‟deki ilköğretim öğrencileri için değer algılamalarının yeterli düzeyde olduğu, İngiltere‟de öğrenim görmekte olan ilköğretim öğrencilerinin değer algılamalarının yeterli düzeyde olmadığı görülmektedir. Cinsiyet ve yaşanılan ülke değişkenlerine göre tüm senaryolar açısından anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir.